Gå videre til innholdet

Bestilt før 23:59? Gratis frakt!

  Vilkår og betingelser

  Artikkel 1 - Definisjoner

  I disse generelle vilkårene brukes følgende termer i følgende betydning, med mindre annet er uttrykkelig angitt.
  WEBSITE er et nettsted for BomboShop.
  Forbruker: Naturlig person som (ikke) handler i utøvelsen av sitt yrke eller sin virksomhet.
  Kjøper: Forbrukeren som inngår avtale (på avstand) med selger.
  Firma: Den fysiske eller juridiske personen som utøver et yrke eller en virksomhet.
  Tilbud: Ethvert skriftlig tilbud til kjøperen om levering av produkter fra BomboShop.
  Produkter: produktene som tilbys av BomboShop er hobbyartikler.
  Avtale: (avstand) kjøpsavtale som strekker seg til salg og levering av produkter kjøpt av kjøperen fra BomboShop.
  Nettsted: nettstedet som brukes av BomboShop er https://BomboShop.nl.


  Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

  WEBSITE, en del av BomboShop;

  Etablert på: Melissantpad 21

  E-mail: info@BomboShop.com

  Handelskammerets nummer: 82896534

  MVA -nummer: NL862645232B01

  Artikkel 3 - Gjelder

  Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra BomboShop og alle avtaler mellom BomboShop og en kjøper og for alle produkter som tilbys av BomboShop. Disse vilkårene gjelder også for alle avtaler med BomboShop, for utførelse av hvilke tredjeparter bør være involvert.
  Før en (distanse) avtale inngås, vil Kjøper få disse generelle vilkårene. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil BomboShop indikere for kjøperen på hvilken måte kjøperen kan inspisere de generelle vilkårene, som uansett vil bli publisert på BomboShops nettsted (er), slik at kjøperen enkelt kan lagre disse generelle vilkår og betingelser for en permanent databærer.
  Avvik fra disse generelle vilkårene er i prinsippet ikke mulig. Gjeldende for eventuelle (andre) generelle eller (kjøps) betingelser for Kjøperen avvises eksplisitt. Bare de generelle vilkårene for BomboShop gjelder for alle bestillinger som er avtalt med BomboShop. I unntakssituasjoner kan de generelle vilkårene fravikes hvis dette eksplisitt er skriftlig avtalt med BomboShop.
  Disse generelle vilkårene gjelder også for ytterligere, endrede og oppfølgende avtaler med Kjøper.
  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller ugyldige, vil de resterende bestemmelsene i disse generelle vilkårene forbli i kraft, og de ugyldige/c -ugyldige bestemmelsene vil bli erstattet av en bestemmelse med samme påstand som den opprinnelige bestemmelsen.
  Usikkerhet om innholdet, forklaringen eller situasjonene som ikke er gitt i disse generelle vilkårene, må vurderes og forklares i ånden til disse generelle vilkårene.


  Artikkel 4 - Tilbudet

  Alle tilbud fra BomboShop er uforpliktende, med mindre annet er uttrykkelig angitt skriftlig. Hvis tilbudet er begrenset eller gyldig under spesifikke betingelser, vil dette eksplisitt bli nevnt i tilbudet. Et tilbud er bare gyldig hvis det er registrert skriftlig.
  Tilbudene fra BomboShop er uforpliktende. BomboShop er bare bundet av tilbudet hvis kjøperens aksept av det bekreftes skriftlig innen 30 dager, eller hvis BomboShop sender en faktura basert på hva kjøperen har kjøpt og registrert skriftlig på stedet. Likevel har BomboShop rett til å nekte en avtale med en potensiell kjøper av en grunn BomboShop finner berettiget.
  Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktet som tilbys. Beskrivelsen er detaljert nok til at Kjøper kan foreta en skikkelig vurdering av tilbudet. Tydelige feil eller feil i tilbudet kan ikke binde BomboShop. Bildene og spesifikke data i tilbudet er bare en indikasjon og kan ikke være en årsak til skader eller oppløsning av avtalen (avstand). BomboShop kan ikke garantere at fargene i bildet samsvarer nøyaktig med produktets virkelige farger.
  Leveringstiden på nettstedet til BomboShop er veiledende og gir ikke kjøperen rett til oppløsning eller skader hvis den overskrides, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
  Et sammensatt tilbud pålegger ikke BomboShop å levere en del av varene som er inkludert i tilbudet eller tilbudet til en tilsvarende del av den oppgitte prisen.
  I prinsippet blir det ikke gitt tilbud. Hvis og for så vidt det er et tilbud, gjelder dette ikke automatisk for gjentatte bestillinger. Tilbudene er kun gyldige så langt lageret rekker og i henhold til "on demand" -prinsippet som angitt i tilbudet.

  Artikkel 5 - Realisering av avtalen

  Avtalen inngås i det øyeblikket Kjøper har akseptert et tilbud fra BomboShop ved å betale for det aktuelle produktet.
  Et tilbud kan gis av BomboShop via nettbutikken.
  Hvis Kjøper har godtatt tilbudet ved å inngå en avtale med BomboShop, vil BomboShop bekrefte avtalen med Kjøperen skriftlig via e-post.
  Hvis aksept avviker (på mindre punkter) fra tilbudet som er inkludert i anbudet eller fakturaen, er BomboShop ikke bundet av det. Kjøper må betale hele tilbudet eller fakturaen, med mindre Kjøper kan påvise at det ble inngått en annen avtale.
  BomboShop er ikke bundet av et tilbud hvis kjøperen med rimelighet kunne ha forventet eller burde ha forstått at tilbudet inneholder en åpenbar feil eller feil. Kjøperen kan ikke utlede noen rettigheter fra denne feilen eller feilen.
  Avtaler eller kontrakter kan bare inngås av autoriserte medarbeidere, ansatte eller innleide personer i BomboShop som har fullmakt til å representere Kjøperen og har skriftlig fullmakt.
  Forbrukere kan utøve angreretten innen 14 dager. Angreretten er utelukket hvis Kjøper er et selskap.


  Artikkel 6 - Gjennomføring av avtalen

  BomboShop vil gjennomføre avtalen etter beste kunnskap og evne og i samsvar med kravene til godt håndverk.
  Hvis og i den utstrekning det er nødvendig for en korrekt gjennomføring av avtalen, har BomboShop rett til å la visse aktiviteter utføres av tredjeparter etter eget skjønn.
  Kjøperen skal sørge for at all informasjon som BomboShop angir som nødvendig eller som kjøperen rimelig burde forstå er nødvendig for gjennomføringen av avtalen, skal gis BomboShop i tide. Hvis informasjonen som er nødvendig for gjennomføringen av avtalen ikke blir gitt BomboShop i tide, har BomboShop rett til å suspendere implementeringen av avtalen og / eller tilleggskostnadene som følge av forsinkelsen til kjøperen i henhold til vanlige priser.
  BomboShop er ikke ansvarlig for skader av noe slag som skyldes at BomboShop stolte på feil og/eller ufullstendig informasjon gitt av kjøperen, med mindre BomboShop var klar over denne uriktigheten eller ufullstendigheten.
  Kjøper godtgjør BomboShop for ethvert krav fra tredjeparter som lider skade i forbindelse med gjennomføringen av avtalen og som kan tilskrives kjøperen.


  Artikkel 7 - Levering

  I prinsippet skjer levering fra leverandørens lager.
  Forsendelse av produktene er gratis.
  Hvis begynnelsen, fremdriften eller leveringen av tjenestene blir forsinket fordi for eksempel kjøperen ikke eller ikke i tide har gitt all forespurt informasjon, ikke samarbeider tilstrekkelig, betalingen eller forskuddsbetalingen ikke mottas (i tide) av BomboShop eller fordi av andre omstendigheter utenfor BomboShop kontroll, har BomboShop krav på en rimelig forlengelse av leveringstiden. Alle avtalte leveringsfrister er aldri faste frister. Kjøper må erklære BomboShop skriftlig for mislighold og gi den en rimelig leveringstid. Kjøper har ikke krav på erstatning som følge av forsinkelsen.
  Kjøper er forpliktet til å ta vare på varene på det tidspunkt de blir gjort tilgjengelig for ham i henhold til avtalen, selv om de blir tilbudt ham tidligere eller senere enn avtalt.
  Hvis Kjøper nekter å motta levering eller unnlater å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for leveransen, har BomboShop rett til å lagre varene på Kjøpers bekostning og risiko.
  I tilfelle BomboShop krever informasjon fra Kjøper for gjennomføring av avtalen, skal leveringstiden begynne etter at Kjøper har gjort denne informasjonen tilgjengelig for BomboShop.
  Hvis BomboShop har gitt leveringstid, er dette veiledende. For leveranser utenfor Nederland gjelder lengre leveringstid enn det som er angitt på nettstedet. Denne perioden avhenger av Leverandørens leveringstid.
  BomboShop har rett til å levere varene i deler, med mindre dette er fraviket i avtalen eller delleveransen ikke har noen selvstendig verdi. BomboShop har rett til å fakturere varene som dermed leveres separat.
  Kjøper er selv ansvarlig for import og betaling av merverdiavgiften og eventuelle importavgifter på produktene som kjøpes av kjøperen.

  Artikkel 7A - Emballasje og transport

  BomboShop forplikter seg overfor oppdragsgiveren til å få varene levert forsvarlig pakket av leverandøren og sikre dem på en slik måte at de når målet sitt i god stand under normal bruk.
  Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal alle leveranser være eksklusiv omsetningsavgift (moms), emballasje og emballasjemateriell.
  Godtakelse av varer uten merknader på fraktbrev/faktura skal anses som bevis på at emballasjen var i god stand på leveringstidspunktet.
  Kjøper anses å ha alle nødvendige import- og/eller betalingstillatelser. Fravær eller tilbaketrekking av disse tillatelsene skal ikke frigjøre Kjøper fra plikten til å motta varene på avtalt måte. Hvis BomboShop ikke klarerer varene for salg, har Kjøper ikke rett til å kansellere bestillingen. Hvis kjøperen må betale importavgifter, skal disse kostnadene utelukkende gå på bekostning og risiko for kjøperen. Retten til å kansellere bestillingen kan heller ikke utledes av en endring i noen kvalitetsbestemmelser og/eller innvendinger fra tredjeparter mot varene på grunn av patenter, varemerker og andre rettigheter.
  Den molekylære risikoen skal alltid bæres av kjøperen.


  Artikkel 8 - Undersøkelse, klager

  Kjøper er forpliktet til å undersøke de leverte varene, eller få dem undersøkt, på leveringstidspunktet, men uansett innen fjorten dager etter mottak av de leverte varene, men bare i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet . Ved å gjøre dette må Kjøper undersøke om kvaliteten og kvantiteten til de leverte varene samsvarer med avtalen og om produktene oppfyller kravene som gjelder for dem i normal (kommersiell) handel.
  Kjøper er forpliktet til å undersøke hvordan produktet skal brukes og, i tilfelle personlig bruk, teste produktet i samsvar med bruksanvisningen. BomboShop påtar seg intet ansvar for feil bruk av produktet av kjøperen, og heller ikke for feil råd gitt av kjøperen til kjøperens kunder.
  Eventuelle synlige mangler eller mangler må rapporteres skriftlig til BomboShop etter levering på info@BomboShop.com Kjøper har en periode på 14 dager etter levering til å gjøre det. Ikke-synlige mangler eller mangel må rapporteres innen en måned etter at de ble funnet, men senest seks måneder etter levering. Hvis produktet er skadet på grunn av uforsiktig håndtering av kjøperen, er kjøperen ansvarlig for eventuelle verdifall på produktet.
  Dersom kjøperen ønsker å returnere defekte varer, skal dette bare gjøres etter forhånds skriftlig samtykke fra BomboShop og på den måten BomboShop angir. Retur av varer er etter eget skjønn av BomboShop.
  Dersom Kjøper benytter sin angrerett, skal han, hvis dette er nødvendig etter BomboShop mening, returnere produktet og alt tilbehør, så langt dette er rimelig mulig, i original stand og emballasje til BomboShop, i samsvar med BomboShop returinstruksjoner.
  Refusjon vil bare bli gjort dersom skriftlig avtale med BomboShop.
  Refusjon til Kjøper vil bli behandlet så raskt som mulig, men senest 30 dager etter mottak av returforespørselen. Refusjon vil bli gjort til det tidligere angitte kontonummeret.
  Dersom Kjøper utøver sin klagerett, har han ikke rett til å suspendere betalingsforpliktelsen eller motregne utestående fakturaer.
  Ved ufullstendig levering, og/eller hvis ett eller flere produkter mangler, og BomboShop er skyld i dette, vil BomboShop, etter en forespørsel om dette fra kjøperen, sende det eller de manglende produktene via leverandøren eller kansellerer den gjenværende bestillingen (med refusjon av den overskytende betalingen). Mottak av produktene er ledende i dette. Enhver skade som Kjøper har påført som følge av det avvikende omfanget av leveransen, kan ikke gjenopprettes fra BomboShop.
  Krav er ikke mulig hvis kjøperen selv har bestilt feil produkter eller har feil forventninger til det aktuelle produktet.

   

  Artikkel 9 - Priser

  I løpet av tilbudets gyldighetstid vil prisene på produktene som tilbys ikke økes, bortsett fra ved endringer i merverdiavgiftssatser.
  Prisene i tilbudet er eksklusive moms og andre offentlige avgifter, samt frakt og eventuelle transport- og emballasjeomkostninger, med mindre annet er uttrykkelig angitt. For forbrukere er prisen vist eksklusiv moms.
  Prisene som nevnt i tilbudet er basert på kostnadsfaktorene som var gjeldende på tidspunktet for avtalens inngåelse, for eksempel: import- og eksportavgifter, frakt- og lossekostnader, forsikring og eventuelle avgifter og avgifter. Eventuelle fordeler eller ulemper ved ankomst, avreise eller levering skal være til fordel for eller på bekostning av kjøperen.
  For produkter der det er prissvingninger på finansmarkedet og som BomboShop ikke har noen innflytelse på, kan BomboShop tilby disse produktene med variable priser. Tilbudet sier at prisene er målpriser og kan svinge.
  Tre måneder etter inngåelsen av avtalen kan prisøkninger brukes av BomboShop etter eget skjønn. Hvis prisøkninger skjer innen disse tre månedene, kan dette bare være et resultat av en lovregulering.


  Artikkel 10 - Betalings- og inkassopolicy

  Betaling må gjøres på forhånd ved bankoverføring. Innvendinger mot beløpet på fakturaene må rapporteres innen 7 dager etter fakturadato, men ikke suspendere betalingsforpliktelsen.
  Kjøperen kan ikke utlede noen rettigheter eller forventninger fra et estimat på forhånd, med mindre partene eksplisitt har avtalt noe annet.
  Kjøperen må betale disse kostnadene med en gang, via betalingsmåten angitt på nettbutikken. Med unntak av særlige omstendigheter kan kjøperen bare godta en ytterligere periode for å betale beløpet med uttrykkelig og skriftlig samtykke fra BomboShop.
  BomboShop har rett til at kjøperens betalinger først og fremst går ned på å redusere kostnadene, deretter for å redusere renter som fortsatt skyldes og til slutt å redusere hovedstolen og gjeldende renter. BomboShop kan, uten derved å falle i mislighold, nekte et tilbud om betaling hvis kjøperen angir en annen sekvens av tilskrivning. BomboShop kan nekte full betaling av hovedstolen, hvis dette ikke inkluderer forfalte renter, nåværende renter og kostnader.
  Hvis kjøperen ikke oppfyller betalingsforpliktelsen, og unnlater å gjøre det innen den fastsatte betalingsfristen på 14 dager, vil kjøperen først motta en skriftlig påminnelse før han er misligholdt, hvoretter han/hun vil motta en påminnelse som informerer ham av konsekvensene av misligholdet.
  Fra den dato kjøperen er i mislighold, skal BomboShop kreve lovpålagt rente fra første misligholdelsesdag til full betaling og refusjon av utenrettslige kostnader i henhold til artikkel 6:96 i Den nederlandske sivile loven, beregnes i samsvar med den gradert skala som er angitt i dekretet om refusjon av utenrettslige inkassokostnader 1. juli 2012.
  Hvis BomboShop har pådratt seg flere eller høyere kostnader enn rimelig nødvendig, vil disse kostnadene være kvalifisert for refusjon. Rettslige og utførelsesutgifter vil også bli båret av kjøperen.

   

  Artikkel 11 - Garanti

  BomboShop garanterer ikke at produktene oppfyller spesifikasjonene angitt i tilbudet, brukervennlighet og/eller forsvarlighet og de juridiske regler/forskrifter på tidspunktet for avtaleinngåelsen. BomboShop garanterer ikke forekomsten av feil i det leverte produktet, men BomboShop vil bestrebe seg på å levere produktet i henhold til avtalen. Den faktiske holdbarheten til produkter kan ikke garanteres.
  Den ovennevnte garantien gjelder for omfanget og for en periode som tilsvarer produsentens garanti. BomboShop er aldri ansvarlig for produkternes egnethet for hver enkelt applikasjon av kjøperen og for (råd om) bruk eller anvendelse av produktene.
  Alle produktene som tilbys av BomboShop har et CE -merke og produsentens navn og adresse.
  Hvis varene som skal leveres ikke overholder disse garantiene, skal BomboShop etter kjøperens valg erstatte eller reparere varen innen rimelig tid etter mottak av den, eller, hvis det ikke er rimelig å returnere det, etter skriftlig melding av mangelen fra kjøperen. Ved utskifting forplikter kjøper seg til å returnere den erstattede varen til BomboShop og overføre eierskap til BomboShop hvis dette kreves av BomboShop for refusjon.
  Garantien som er nevnt for dette formålet, skal ikke gjelde hvis feilen oppsto som følge av ugjerlig eller feil bruk, eller hvis kjøperen eller tredjeparter, uten skriftlig samtykke fra BomboShop, har gjort endringer eller prøvd å gjøre endringer i varen eller hvis de har brukt den til formål som varen ikke er beregnet på eller under unormale forhold.
  Hvis garantien fra BomboShop gjelder en vare produsert av en tredjepart, skal garantien begrenses til garantien som produsenten av varen gir.
  BomboShop påpeker at visse produkter, inkludert eksterne pleieprodukter, er underlagt en begrenset utløpsdato, som til enhver tid er angitt på det aktuelle produktet. Kjøperen må ta hensyn til denne utløpsdatoen for å garantere produktets kvalitet og sikkerhet i samsvar med produsentens garanti.
  Ved spørsmål om bruk av pleieprodukter og effekten av visse ingredienser, og deres egnethet for kjøperen, kan kjøper kontakte BomboShop med spørsmål i generell forstand eller spørre sin egen (generelle) lege for spesifikk råd.


  Artikkel 12 - Suspensjon og oppløsning

  BomboShop er autorisert til å suspendere oppfyllelsen av forpliktelsene eller oppløse avtalen, hvis kjøperen ikke oppfyller eller ikke fullt ut oppfyller (betalings) forpliktelsene som følger av avtalen.
  Videre skal BomboShop ha fullmakt til å oppløse avtalen (e) som eksisterer mellom den og kjøperen, i den utstrekning denne/disse (e) avtalen (e) ennå ikke er blitt utført, uten rettslig avtale, i tilfelle kjøper ikke gjør det, i tide eller unnlater å oppfylle sine forpliktelser som følge av en avtale inngått med BomboShop.
  Videre skal BomboShop ha fullmakt til å oppløse avtalen uten forhåndsvarsel, eller få den oppløst, hvis det oppstår forhold av en slik art at oppfyllelse av avtalen blir umulig eller ikke lenger kan kreves i samsvar med kravene til rimelighet og rettferdighet , eller hvis andre omstendigheter oppstår av en slik art at det ikke lenger rimelig kan forventes uendret vedlikehold av avtalen.
  Hvis avtalen oppløses, skal BomboShop krav på Kjøper betales umiddelbart. Hvis BomboShop suspenderer oppfyllelsen av sine forpliktelser, skal den beholde sine krav i henhold til loven og avtalen.
  BomboShop beholder alltid retten til å kreve erstatning.

   

  Artikkel 13 - Ansvarsbegrensning

  Hvis utførelsen av en avtale av BomboShop fører til BomboShop ansvar overfor kjøperen eller tredjeparter, skal dette ansvaret begrenses til kostnadene som BomboShop tar i forbindelse med avtalen. Ansvaret er uansett begrenset til maksimal skade som utbetales av forsikringsselskapet per situasjon.
  BomboShop ansvar vil videre være begrenset til gratis reparasjon av en defekt vare eller utskifting av den - eller en del av den - etter BomboShop skjønn.
  . BomboShop er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tap, handelstap, tap av fortjeneste og/eller tap, tapte besparelser, tap på grunn av forretningsavbrudd og tap som følge av bruk av produkter levert av BomboShop. For forbrukere er begrensningen begrenset til det som er tillatt i henhold til artikkel 7:24 avsnitt 2 i den nederlandske sivile loven.
  BomboShop er ikke ansvarlig for skader som er eller kan være et resultat av handling eller unnlatelse som følge av (ufullstendig og/eller feil) informasjon på nettstedet (e) eller av lenker.
  BomboShop er ikke ansvarlig for feil og / eller uregelmessigheter i funksjonaliteten til nettstedet og er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller utilgjengelighet av nettstedet av en eller annen grunn.
  BomboShop er verken ansvarlig for riktig og fullstendig overføring av innholdet i e -postmeldinger sendt av eller på vegne av BomboShop, eller for rettidig mottak.
  Alle krav fra kjøperen på grunn av mangler fra BomboShop bortfaller hvis de ikke rapporteres skriftlig til BomboShop og med begrunnelse innen ett år etter at kjøperen var klar over eller rimelig kunne ha vært klar over de fakta som kravene hans er basert på.
  BomboShop avviser eksplisitt alt ansvar og krav fra kjøpere og tredjeparter som har påført (fysisk) skade ved bruk av produktene. Produktene skal bare brukes i samsvar med bruksanvisningen og må aldri overskride den daglige dosen. Ved medisinering må kjøper alltid konsultere sin lege.
  Alle råd gitt av BomboShop om bruk av produktene er kun av generell og ikke-bindende art. Hver kjøper må på eget ansvar vurdere om produktet er egnet for ham. I tvilstilfeller bør kjøpers lege eller lege kontaktes for en vurdering av bruken i det spesifikke tilfellet.
  De eksterne pleieproduktene samt elektrisk utstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn. I tillegg må produktene lagres i henhold til bruksanvisningen som er bestemt for hvert produkt. BomboShop anbefaler å konsultere en ekspert før du bruker eksterne hudpleieprodukter ved graviditet, amming, bruk av medisiner og i tvil om overfølsomhet overfor en av ingrediensene.


  Artikkel 14 - Overføring av risiko

  Risikoen for tap eller skade på produktene som er gjenstand for avtalen, skal overgå til kjøperen i det øyeblikket varene forlater BomboShop lager. Risikoen skal også overføres til kjøperen hvis varene bringes under kontroll av kjøperen og/eller tredjeparter.

   

  Artikkel 15 - Force majeure

  BomboShop er ikke ansvarlig hvis det ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen på grunn av force majeure, og det kan heller ikke holdes for å oppfylle noen forpliktelse hvis det er forhindret i å gjøre det som følge av en omstendighet som ikke er dens skyld og som den kan ikke holdes ansvarlig i henhold til loven, en juridisk handling eller allment akseptert praksis.
  Force majeure er uansett forstått å bety, men er ikke begrenset til, det som forstås i denne forbindelse i loven og i rettspraksis, (i) force majeure hos BomboShop leverandører, (ii) manglende korrekt oppfyllelse av leverandørers forpliktelser, (iii) mangel på varer, utstyr, programvare eller materialer fra tredjeparter, (iv) offentlige tiltak, (v) strømbrudd, (vi) svikt i internett, datanettverk og telekommunikasjonsanlegg (for eksempel på grunn av: nettkriminalitet og hacking) , (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangrep, (ix) generelle transportproblemer, (x) streik i selskap med BomboShop og (xi) andre situasjoner som etter BomboShop mening faller utenfor dets sfærer innflytelse som midlertidig eller permanent hindrer oppfyllelsen av sine forpliktelser.
  BomboShop har rett til å påberope seg force majeure hvis omstendigheten som forhindrer (ytterligere) ytelse oppstår etter at BomboShop burde ha oppfylt sin forpliktelse.
  Partene kan suspendere forpliktelsene i henhold til avtalen i løpet av force majeure -perioden. Hvis denne perioden varer lenger enn to måneder, vil hver av partene ha rett til å oppløse avtalen uten forpliktelse til å betale erstatning til den andre parten.
  I den utstrekning BomboShop allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen på det tidspunktet da force majeure skjedde eller vil være i stand til å oppfylle dem, og i den grad uavhengig verdi kan tilskrives den oppfylte eller fortsatt skal oppfylles delen, har BomboShop rett til separat fakturere den delen som allerede er oppfylt eller som fortsatt skal oppfylles. Kjøper plikter å betale denne fakturaen som om det var en egen avtale.


  Artikkel 16 - Immaterielle rettigheter

  Alle IP -rettigheter og opphavsrettigheter til BomboShop forblir utelukkende hos BomboShop og overføres ikke til kjøperen og/eller brukeren.
  Det er forbudt for Kjøper å avsløre og/eller reprodusere, modifisere eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter alle dokumenter som er underlagt BomboShop IP -rettigheter og opphavsrett uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra BomboShop. I tilfelle Kjøper ønsker å gjøre endringer i varer levert av BomboShop, må BomboShop eksplisitt godkjenne de foreslåtte endringene.
  Kjøper er forbudt å bruke produktene som er underlagt BomboShop immaterielle rettigheter på annen måte enn det som er avtalt i avtalen.
  I tilfelle Kjøper oppdager krenkelse av BomboShop immaterielle rettigheter, eller på annen måte mistenker krenkelse eller potensiell krenkelse av IP -rettigheter og opphavsrett, skal Kjøper underrette BomboShop om dette så snart som mulig.

  Artikkel 17 - Personvern, databehandling og sikkerhet

  BomboShop vil behandle (personlige) dataene til kjøperen og brukerne av nettstedet (e) med omhu og vil bare bruke dem i samsvar med personvernerklæringen. På forespørsel vil BomboShop informere den som er bekymret om dette. Spørsmål om behandling av personopplysningene og ytterligere informasjon kan rettes via e-post til
  Hvis BomboShop på grunnlag av avtalen må stille sikkerhet for informasjon, vil denne sikkerheten overholde de avtalte spesifikasjonene og et sikkerhetsnivå som ikke er urimelig gitt den siste teknikken, sensitiviteten til dataene og kostnadene.  Artikkel 18 - Klager

  Hvis kjøperen ikke er fornøyd med tjenesten eller produktene til BomboShop eller på annen måte har klager på kjøpsavtalen, er kjøperen forpliktet til å rapportere disse klagene så snart som mulig, men senest innen 2 uker etter at den relevante klageårsaken har oppstått . Klager kan rapporteres via info@BomboShop.com med emnet "klage".
  Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og/eller forklart av kjøperen for at BomboShop skal kunne behandle klagen.
  BomboShop vil svare på klagen så snart som mulig, men senest 5 virkedager etter mottak av klagen.
  Partene vil prøve å finne en løsning sammen.


  Artikkel 19 - Gjeldende lov

  Alle avtaler mellom BomboShop og kjøperen er underlagt nederlandsk lov. Anvendelsen av (CISG) Wien -salgskonvensjonen er eksplisitt ekskludert.
  Ved tolkning av innholdet og påstand om disse generelle vilkårene, skal den nederlandske teksten alltid ha forrang. BomboShop har rett til å endre disse generelle vilkårene ensidig.
  Alle tvister som oppstår fra eller som et resultat av avtalen mellom BomboShop og kjøperen vil bli avgjort av den kompetente domstolen i Amsterdam, med mindre obligatoriske bestemmelser fører til jurisdiksjonen til en annen domstol.

  GRATIS FRAKT

  Vi tar oss av leveringskostnadene for bestillingen. Alle produktene våre leveres 100% GRATIS hjem til deg.

  100% FORNØYDGARANTI

  Du har opptil 14 dager etter at du har mottatt bestillingen din til å bytte varen eller be om refusjon.

  BETAL SIKKERT TIL ENHVER TID

  I samarbeid med KLARNA sørger vi for at du kan betale TRYGT!